Τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών

  1. Μεταμόσχευση Μαλλιών με τη μέθοδο FUE (FOLLICULAR UNIT EXTRACTION)

Η μεταμόσχευση μαλλιών με την μέθοδο FUE,  είναι η εξέλιξη και βελτίωση της πρώτης πολύ παλαιάς μεθόδου μεταμόσχευσης μαλλιών «PUNCH GRAFT».

Άρα για να είμαστε ακριβείς, η νεότερη μέθοδος μεταμόσχευσης μαλλιών είναι η   Μεταμόσχευση Μαλλιών FUT.  Στην Μεταμόσχευση Μαλλιών με την μέθοδο FUE εξάγουμε τα μικρομοσχεύματα  μεμονωμένα  από την δότρια περιοχή, πάντα όμως από την ζώνη της αποκαλούμενης «σταθερής τριχοφυΐας»  για να έχουμε υψηλό ποσοστό  επιβίωσης των μοσχευμάτων. Τα τοποθετούμε στην λήπτρια περιοχή που έχουμε επιλέξει, μετά  από λεπτομερή έλεγχο και αφού νωρίτερα έχουμε διανοίξει τους κατάλληλους υποδοχείς.

Όλη αυτή η διαδικασία είναι χειροποίητη αβίαστη εκτός από την εξαγωγή του μικρομοσχεύματος που γίνεται βίαιη αφαίρεση αυτού από την δότρια περιοχή. Έτσι έχουμε καταφέρει την  επιβίωση των μικρομοσχεύματων  αυτών σε ποσοστό  άνω του 80-90%.  Στην δότρια περιοχή καταλείπουμε  ουλές διαμέτρου μικρότερης  η  ίσης του 1mm, ανάλογες του αριθμού των λήψεων που κάναμε. (800-1000-1200).

Η διάρκεια αυτής της μεθόδου είναι 4-6-7 ώρες και η διαδικασία από πλευράς πόνου είναι εύκολα ανεκτή. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται μετά από 6-8-10 μήνες.

2. Μεταμόσχευση Μαλλιών με τη μέθοδο FUT (FOLLICULAR UNIT TRANSPLANTATION)

Η μέθοδος αυτή έχει υποστεί πολλές βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια. Μεγάλη είναι η βοήθεια  που έχει δοθεί από τους ιατρούς που ασχολούνται  χρόνια και επώνυμα με την μεταμόσχευση μαλλιών και έχουν στόχο τα καλυτέρα  δυνατόν  αποτελέσματα και την αλήθεια.

Η μέθοδος αυτή είναι καταξιωμένη στην Διεθνή Κοινότητα της Μεταμόσχευσης Μαλλιών, ως η μέθοδος που δίνει το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα το πιο πλούσιο,  φυσικό και σίγουρο. Φυσικά, απαραίτητη  προϋπόθεση είναι η εκτέλεση της από ιατρό με μεγάλη εμπειρία στην μεταμόσχευση μαλλιών.

Πρόκειται για μια αισθητική επέμβαση ανώδυνη κατά την διάρκεια της διαδικασίας και μετά το τέλος αυτής. (ο πόνος είναι υποκειμενικό αίσθημα και η αναφορά αυτή  προέρχεται από πλήθος ενδιαφερόμενων). Εξάγουμε ένα συνεχές μόσχευμα από την ζώνη την αποκαλούμενη σταθερής τριχοφυΐας και καταλείπουμε μια γραμμοειδή ουλή πάχους περίπου 0,5-0,1mm. Πολλές φορές η ουλή δεν είναι συνεχής αλλά διακόπτεται από σημεία κανονικής τριχοφυΐας. Επεξεργαζόμαστε το μόσχευμα σε μικρομοσχεύματα  ανάλογα με το πλάνο που έχουμε καθορίσει για την συγκεκριμένη  μεταμόσχευση. Διανοίγουμε τους κατάλληλους υποδοχείς στην λήπτρια περιοχή και τοποθετούμε τα μικρομοσχεύματα ένα-ένα και στα σημεία που έχουμε προκαθορίσει.

Όλη η διαδικασία αυτής της μεθόδου σε εμάς είναι αποκλειστικά  χειροποίητη.  Διαρκεί περίπου 3-5 ώρες. Κατά την διάρκεια αυτής της μεθόδου μεταμόσχευσης μαλλιών μπορούμε να μεταφυτεύσουμε 3000-6000 τρίχες, πάντα ανάλογα με την ποιότητα του μοσχεύματος του ενδιαφερομένου.

Η επιτυχία επαναφύτρωσης των μοσχευμάτων – τριχοθυλακίων  αγγίζει, σχεδόν  το απόλυτο. Το συνολικό αισθητικό αποτέλεσμα το έχουμε σε 6-8-10 μήνες από την ημέρα της μεταμόσχευσης μαλλιών. Ένα αποτέλεσμα απόλυτα φυσικό που ακόμη και οι επαγγελματίες κομμωτές δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν.